GOKASA

TERMS OF SERVICE

Obchodní podmínky pro užití služeb

pokladního systému gokasa.cz na www.GoKasa.cz (dále též „OP“)

Obchodní společnosti Ethereals United s.r.o. IČO: 05890390, se sídlem Mattioliho 3274/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Spisová značka: C 272510 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „Poskytovatel“).

I. Výklad pojmů

Pokladní systém – elektronický zákaznický,objednávkový a prodejní systém pro subjekty provozující podniky (restaurace, bary, bistra, večerky, trafiky, stánky apod.) provozovaný Poskytovatelem (dále též jako „Pokladní systém“).

Uživatel – je fyzická nebo právnická osoba oprávněná podnikat na území České Republiky, operující v rámci své podnikatelské činnosti, která má zájem užívat služeb Pokladního systému gokasa.cz a která v souladu s čl. II těchto OP uzavře Smlouvu.

Smlouva – je smlouva o poskytování služeb Pokladního systému gokasa.cz, která je dobrovolně uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem za podmínek stanovených těmito OP.

Smluvní strany – znamenají Poskytovatel a Uživatel, tedy smluvní strany dle Smlouvy.

Licenční poplatek – je odměna Poskytovateli, za užívání Pokladního systému Uživatelem.

Portál www.GoKasa.cz – internetové stránky dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy/domény www.GoKasa.cz, provozované Poskytovatelem, na níž si Uživatel má možnost objednat/registrovat Pokladní systém gokasa.cz a uzavřít tak Smlouvu s Poskytovatelem. Portálem www.GoKasa.cz se rozumí také internetové stránky přístupné za pomocí případné mobilní aplikace, pokud takovou mobilní aplikaci Poskytovatel provozuje. Součástí Portálu je rovněž on-line sociální sítě.

Webová správa Pokladního systému gokasa.cz – internetové stránky dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy/domény www.GoKasa.cz, provozované Poskytovatelem, prostřednictvím kterých Uživatel spravuje svůj účet, evidence prodejů a nastavení pokladního systému podniku, ve kterém je Pokladní systém gokasa.cz provozován.

II. Uzavření a účinnost Smlouvy

II.1 Smlouva je uzavřena na základě registrace provedené Uživatelem prostřednictvím registračního formuláře na Portálu www.GoKasa.cz (dále též „Registrace“), a to potvrzením Registrace ze strany Poskytovatele prostřednictvím  e-mailu.

II.2 Nezbytným předpokladem pro užívání služeb Pokladního systému je vyslovení souhlasu Uživatele s těmito OP.

II.3 Uživatele udělením souhlasu s těmito OP potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku.

II.4 Smlouva je účinná dnem uzavření Smlouvy.

II.5 Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem Smlouvy a OP mají přednost ustanovení Smlouvy. Tyto OP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné během registrace Pokladního systému a/nebo ve Webové administraci Pokladního systému.

III. Předmět Smlouvy a obsah služeb Pokladního systému gokasa.cz

III.1 Poskytovatele se zavazuje poskytnout Uživateli za sjednanou úplatu právo užít po sjednanou dobu Pokladní systém gokasa.cz. Uživatele se zavazuje užívat Pokladní systém gokasa.cz v souladu s těmito OP, jakož i uhradit Poskytovateli sjednanou úplatu.

III.2 Obsahem služeb Pokladního systému gokasa.cz: Zpřístupnění Pokladního systému s webovým rozhraním s přehledy a statistikami; Poskytnutí technické podpory Uživateli v pracovní dny po-pá od 9:00 do 17:00; Poskytnutí možnosti užít krizové linky dostupné mimo pracovní dobu, kterou je Uživatel oprávněn využít pouze v případech bezprostředně ohrožujících chod podniku a v případě, že tyto případy spočívají výlučně v nefunkčnosti Pokladního systému gokasa.cz; Zpřístupnění aktualizací a nových funkcionalit systému – o periodicitě a rozsahu aktualizací a rozsahu zpřístupnění rozhoduje vždy výlučně Poskytovatel.

IV. Cena, dodací a platební podmínky

IV.1 Cena služeb Pokladního systému gokasa.cz (dále též „Cena služeb“) je stanovena v Objednávce a to v souladu s ceníkem Poskytovatele uveřejněným na www.GoKasa.cz/cenik (dále též jako„ Ceník“).

IV.2 Cenu služeb, hradí Uživatel bankovním převodem na účet Provozovatele.

IV.3 Uživatel souhlasí s tím, že faktury či zálohové (proforma) faktury bude Poskytovatel zasílat Uživateli v elektronické formě na email Uživatele uvedený v registračním formuláři resp. v databázi Poskytovatele.

IV.4 V případě prodlení Uživatele s úhradou jakýchkoli plateb, je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení.

IV.5 Případné bankovní poplatky (náklady) za platební styk nesou Smluvní strany tak, jak jim vzniknou (tj. každá strana hradí své poplatky). Náklady platební transakce u zahraničních plateb nese vždy Uživatel v plné výši.

IV.6 Poskytovatel je oprávněn kdykoli průběžně měnit Ceník. Změna cen v Ceníku nemá vliv na stávající sjednanou cenu, a to až do doby ukončení Smlouvy dle těchto OP či doby, kdy dojde dohodou ke změně sjednané služby resp. do doby, kdy dojde k platnému odsouhlasení nového znění těchto OP. Cena se sjednává vždy podle Ceníku aktuálně platného v době uzavření Smlouvy nebo v době, kdy dojde ke změně obsahu Smlouvy na základě přijetí nového znění OP postupem dle čl. 5.3.

IV.7 Odsouhlasením těchto OP uživatel souhlasí s tím, že jako forma komunikace bude sloužit email uvedený v kontaktních údajích při objednávce.

V. Práva a povinnosti Poskytovatele

V.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli za podmínek dle těchto OP a ve sjednaném rozsahu služby Pokladního systému gokasa.cz tak, aby zejména bylo Uživateli umožněno plnit povinnosti dle EET.

V.2 Poskytoval si vyhrazuje právo zablokovat účet Uživatele v případě, že Uživatel nehradí řádně licenční poplatek a přes upozornění Poskytovatele, Uživatel neučiní patřičnou nápravu.

V.3 Poskytovatel je oprávněn změnit tyto OP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu Poskytovatel oznámí Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní Pokladního systému gokasa.cz a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při Objednávce (resp. vedenou v databázi Poskytovatele) a/nebo zveřejněním nové verze OP na Portálu GoKasa.cz.

V.4 Uživatel má právo změny OP odmítnout ve lhůtě 5 pracovních dnů od oznámení změny OP a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíce, o které smluvní strany shodně konstatují, že je vzhledem k povaze služeb dostatečná. Pro plynutí výpovědní doby se použije ustanovení čl. 7.3. OP. Během plynutí výpovědní doby se pro vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem uplatní ustanovení předchozích OP. Pro zamezení pochybnosti Smluvní strany tímto prohlašují, že Uživatel změnu OP akceptuje v plném rozsahu uhrazením faktury na Cenu služeb, která bude vystavena Poskytovatelem po takové změně OP.

VI. Práva a povinnosti Uživatele

VI.1 Uživatel se zavazuje:

VI.1.1 užívat Pokladní systém v souladu s pokyny Poskytovatele a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a za pomocí řádně proškoleného personálu;

VI.1.2 užívat po dobu trvání této Smlouvy vybavení a hardware výlučně k provozování Pokladního systému a tento mít v uvedeném podniku vždy k dispozici;

VI.1.3 poskytnout řádně a včas Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou ke spuštění (instalaci a zaškolení) Pokladního systému – v opačném případě je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli další poplatek za školení a instalaci dle Ceníku;

VI.1.4 vést v Pokladním systému pravdivě, úplně a správně všechny požadované údaje;

VI.1.5 platit licenční poplatky řádně a včas Poskytovateli sjednanou cenu a to způsobem a za podmínek zde stanovených;

VI.1.6 bezodkladně písemně (např. e-mailem) nebo telefonicky informovat Poskytovatele o všech změnách a jiných okolnostech, které se týkají plnění závazků Uživatele vyplývajících z této Smlouvy, včetně případných poruch systému, vybavení apod.

VI.2 Uživatel je povinen pravidelně a rádně provádět zálohy svých prodejních dat, k tomuto účely může použít uživatelské rozhrání Pokladního systému.

VII. Ukončení Smlouvy

VII.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena způsoby uvedenými v čl. VII.2 těchto OP.

VII.2 Smlouva může být ukončena:

VII.2.1 Dohodou Smluvních stran;

VII.2.2 Výpovědí Smluvní strany;

VII.2.3 Odstoupením Smluvní strany v případech stanovených zákonem nebo OP.

VII.3 Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Výpověď je možné doručit i elektronicky na e-maily Smluvních stran.

VII.4 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

VII.4.1 Za podstatné porušení Smlouvy Uživatelem se zejména považuje:

VII.4.1.1 prodlení Uživatele s úhradou jakékoli splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy, které trvá déle než 14 dní;

VII.4.1.2 opakované prodlení Uživatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy;

VII.4.1.3 porušení práv k duševnímu vlastnictví Uživatelem;

VII.4.1.4 opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Uživatele dle těchto OP a/nebo Smlouvy;

VII.4.2 Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje:

VII.4.2.1 nefunkčnost Pokladního systému gokasa.cz, která trvá více než 5 po sobě jdoucích pracovních dnů a/nebo celkem 15 pracovních dnů v kalendářním roce;

VII.5 Odstoupením od Smlouvy zanikají veškeré práva a povinnosti Smluvních stran, vyjma:

VII.5.1 těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle Smluvních stran mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv Poskytovatele;

VII.5.2 a povinnosti Uživatele k úhradě objednaných závazků, tj. zejména ceny služeb do konce řádného období výpovědi Smlouvy.

VIII. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran

VIII.1 Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pokladní systém gokasa.cz je provozován a poskytován Poskytovatelem jako tzv. „Saas“ (Software jako Služba), tj. Uživatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Pokladní systém gokasa.cz, ale užívá služeb po dobu trvání Smlouvy za sjednanou cenu. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Pokladní systém gokasa.cz pro zvolený počet zařízení (dále též „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání služeb po dobu trvání Smlouvy. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně služby.

VIII.2 Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit Licenci, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn Pokladní systém rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah Licence sjednaný ve Smlouvě nebo stanovený těmito OP. Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

VIII.3 Data, která jsou zpracovávána v rámci Pokladního systému (dále též „Data“), jsou umístěna na serveru poskytovatelem hostingu. Uživatel je plně odpovědný za obsah Dat, která jsou zpracovávána v rámci poskytování služeb Pokladního systému.

VIII.4 Poskytovatel garantuje, že s péčí řádného hospodáře zabezpečí bezpečnost a ochranu Dat Uživatele. Poskytovatel zejména neposkytne či nezveřejní konkrétní Data třetím stranám, s výjimkou těch Dat, u nichž sám Uživatel rozhodne, že mohou být zveřejněna. Uživatel je v této souvislosti srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel má přístup k některým částem uživatelského rozhraní Uživatele, tak, aby mohl plnit povinnosti dle Smlouvy, zejm. např. službu technické podpory.

VIII.5 Uživatel souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím Dat Poskytovatelem k následujícím účelům: – K internímu využití Poskytovatelem; – Ke zpracování a publikování v agregované resp. anonymní podobě (např. pro účely různých studií, statistických zpráv, infografik, případových studií apod.).

VIII.6 Uživatel souhlasí s tím, aby Data byla stahována, zpracovávána a uchována v rámci databáze Poskytovatele i po ukončení poskytování služeb Pokladního systému, a to i včetně Dat, která byla získána z příslušných zdrojů po skončení doby trvání Smlouvy do okamžiku odpojení zdrojů, ze kterých Data pocházejí. Poskytovatel však v každém případě po uplynutí doby trvání Smlouvy veškerá jím uchovávaná Data odstraní, pokud o to Uživatel Poskytovatele písemně požádá.

VIII.7 Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Pokladního systému a Portálu GoKasa.cz stanovených zákonem, Smlouvou a OP. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené nebo dostupné v rámci Pokladního systému a Portálu GoKasa.cz jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Pokladního systému a Portálu GoKasa.cz jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je Poskytovatel. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto OP. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

VIII.8 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé Smluvní strany.

VIII.9 Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy a poskytovat si nezbytnou součinnost.

IX. DATABÁZE OSOBNÍCH, IDENTIFIKAČNÍCH A PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

IX.1 Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje Společnosti souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních a/nebo identifikačních a/nebo provozních údajů, které Společnosti sdělil v objednávce, při uzavření Licenční smlouvy nebo které jsou Společností shromážděny v souvislosti s využíváním Softwarového produktu Společnosti Zákazníkem k účelům uvedeným v těchto VOP. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, případně rodné číslo/identifikátor, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod.. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje shromážděné či zpracovávané Společností při využívání Softwarového produktu Zákazníkem. 

IX.2 Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely:

 1. a) účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas,
 2. b) jakékoliv použití přímo související se zajištěním řádné funkčnosti Softwarového produktu,
 3. c) ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti;
 4. d) plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony;
 5. e) pro vnitřní potřebu Společnosti, např. za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace Produktů;
 6. f) pro zasílání informací o nových Produktech Společnosti nebo informací, které souvisejí se stávajícími Produkty;
 7. g) za účelem nabízení Produktů Společnosti a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Společnosti a jiných subjektů.

IX.3 Zákazník souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna zpracovávat osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka, a tyto třídit do jednotlivých kategorií za účelem nabízení Produktů Společnosti a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Společnosti a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Zákazníkem poskytnuty v objednávce, při uzavření Licenční smlouvy, v souvislosti s využíváním či při samotném využívání Produktů Společnosti. 

IX.4 Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou osobní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy a dále za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let po ukončení Licenční smlouvy. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy. 

IX.5 Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, Zástupci nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu (takovýto subjekt Společnost uvede na svých webových stránkách), a to v České republice, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost je oprávněna z osobních, identifikačních a provozních údajů Zákazníka vytvářet databázi. 

IX.6. Zákazník prohlašuje, že:

 1. a) byl řádně informován o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou stanoveny v těchto VOP;
 2. b) byl informován o skutečnosti, že osobní, identifikační a provozní údaje mohou být poskytnuty osobám uvedeným v těchto OP, státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů;
 3. c) byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytl a poskytuje Společnosti dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti.
 4. d) jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Společnosti tímto Zákazníka informuje i o dalších právech vyplývajících ze ZOOÚ, např. z ustanovení § 21 tohoto zákona.

IX.7 Zákazník uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti. 

X. DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM

X.1 Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím sítě internet do vyhrazeného prostoru (cloudu). 

X.2 Z tohoto důvodu Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.  

X.3 V případě, že Zákazník má cloudovou službu aktivovanou, jsou veškeré shromážděné informace Společností uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Společnost dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice. 

X.4 Při využití cloudových služeb (např. synchronizace pokladen, záloha dat, práce s moduly cloud) jsou používány “cookies”. Termínem “cookie” se rozumí data, která jsou aktivní pouze během jedné pracovní relace uživatele a která jsou zasílána z webových stránek na počítač uživatele za účelem rychlejší identifikace. Zákazník může kdykoliv, změnou nastavení prohlížeče, zakázat přijímání cookies. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Softwarového produktu. 

XI. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

XI.1 Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 8:00 do 20:00 hod.  

XI.2 Zákazník uzavřením Licenční smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi Smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Licenční smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi Smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.  

XI.3 Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Licenční smlouvy, těchto VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo jinými technickými prostředky. 

XI.4 Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Společnosti, která je pro tyto účely uvedena na webových stránkách Společnosti. 

XI.5 Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud jsou zpráva či oznámení doručovány na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, platí, že byly doručeny v okamžiku jeho vložení na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tento za doručený v okamžiku, kdy je řádně odeslán z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mail zaslaný Zákazníkovi Společností byl doručen např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ním z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.  

XII. Omezení odpovědnosti, náhrada škody

XII.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XII.2 Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za správnost údajů v Pokladním systému, zadaných Uživatelem či třetími osobami. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli pouze technické řešení, indikativní nástroj pro sledování tržeb, nikoli jako účetní systém evidující tržby uživatele. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi reálně uskutečněnými objednávkami a objednávkami evidovanými v Pokladním systému atpod. a tyto skutečnosti není povinen kontrolovat.

XII.3 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Služby způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Pokladního systému, Portálu GoKasa.cz.cz ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

XII.4 Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

XII.5 Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých uživatelů ani jejich způsob využívání Pokladního systému nebo Portálu GoKasa.cz, zejména takového, který není v souladu s těmito OP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

XII.6 Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje pomoci Pokladního systému OPS, resp. za pomocí kterých platí cenu. Za tyto odpovídají poskytovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů. Poskytovatel zejména neodpovídá za nefunkčnost platební brány, způsobené na straně poskytovatele platebních služeb. V případě nefunkčnosti platební brány se však poskytovatel zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí k odstranění vad plnění na straně poskytovatele platebních služeb.

XII.7 Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.

XII.8 V případě, že bude nade vší pochybnost prokázáno, že Poskytovatel odpovídá za škodu (újmu), potom je odpovědnost Poskytovatele limitována do maximální výše ceny sjednaného Tarifu za poskytnutou službu.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Smlouva, tyto OP a vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

XIII.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy /tj. i z těchto OP/ a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

XIII.3 Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, budou smluvní strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, uživatelského rozhraní Pokladního systému OPS (umožňuje-li to technické nastavení Pokladního systému) nebo jiným vhodným způsobem.

XIII.4 V případě, že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení OP nebo OP jako celku.

XIII.5 Kontaktní údaje Zprostředkovatele: Ethereals United s.r.o. IČO: 05890390, se sídlem Mattioliho 3274/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10, e-mail info@gokasa.cz

Tyto OP nabývají účinnosti k 1.5.2015

M: +420 775 480 123
M: +420 774 381 542
M: +420 608 038 284